It is much easier to make a decision if you are clear about your needs. For example, if you want to stay in one place for a long time, say 10-20 years, having your own home makes sense if you can manage it. You can weigh your rental prices against your EMIs. However, if your job necessitates frequent relocation, renting is preferable. Renting also allows you to enjoy low-cost housing, which frees up your money for investing and building wealth. It is tough to buy a house for a short period of time and then resell it when you move. So, try to with Hachioji Can Ho for rent

Income and a better credit score

When you take out a home loan to buy your own home, you must pay your EMIs on time. You must have a consistent source of income and stable work. You should also maintain a contingency fund to cover your loan EMIs for 6-12 months in case of a difficulty, such as job loss. However, if you have a transitory employment or an unpredictable income, it is best to live on rent until you become financially solid. To borrow at an inexpensive interest rate, you must also have a decent credit score. If your credit score is poor, you may need to improve it before applying for a loan. Without a strong credit score, your loan may become more expensive, and in the worst scenario, you may not be able to acquire the loan at all.

Consider the opportunity expenses

Purchasing a home is one of the most significant decisions you will make in your life. It necessitates an assessment of your opportunity expenses. You may be financially capable of purchasing a home, but the decision to do so may come at the expense of other life aspirations, such as educating your children. Consider how the decision will affect other goals. You may still need to buy the house. However, you must find a way to balance the opportunity costs so that your other goals may be met in due order. Somehow you can even try Hachioji Can Ho for rent

To summarise, purchase for the long term and rent for the short term. Buy when you have the finances, credit score, and income stability, as well as the certainty that you will stay in one spot. Rent till then.

Bạn định ở lại một chỗ trong bao lâu?

Sẽ dễ dàng hơn nhiều để đưa ra quyết định nếu bạn rõ ràng về nhu cầu của mình. Ví dụ, nếu bạn muốn ở một nơi lâu dài, hãy nói 10-20 năm, việc có nhà riêng sẽ có ý nghĩa nếu bạn xoay sở được. Bạn có thể cân nhắc giá thuê của mình so với EMI của bạn. Tuy nhiên, nếu công việc của bạn phải thường xuyên di chuyển chỗ ở thì việc thuê nhà sẽ được ưu tiên hơn. Thuê nhà cũng cho phép bạn tận hưởng nhà ở giá rẻ, giúp bạn giải phóng tiền để đầu tư và xây dựng sự giàu có. Thật khó để mua một ngôi nhà trong một thời gian ngắn và sau đó bán lại khi bạn chuyển đi. Vì vậy, hãy thử với Hachioji Can Ho cho thuê

Thu nhập và điểm tín dụng tốt hơn

Khi vay tiền mua nhà để mua nhà, bạn phải thanh toán EMI đúng hạn. Bạn phải có nguồn thu nhập ổn định và công việc ổn định. Bạn cũng nên duy trì một quỹ dự phòng để trang trải các khoản vay EMI trong 6-12 tháng trong trường hợp gặp khó khăn, chẳng hạn như mất việc làm. Tuy nhiên, nếu bạn có một công việc tạm thời hoặc một khoản thu nhập không thể đoán trước, tốt nhất là bạn nên sống bằng tiền thuê nhà cho đến khi bạn trở nên vững chắc về tài chính. Để vay với lãi suất không đắt, bạn cũng phải có điểm tín dụng khá. Nếu điểm tín dụng của bạn kém, bạn có thể cần phải cải thiện nó trước khi đăng ký khoản vay. Nếu không có điểm tín dụng cao, khoản vay của bạn có thể trở nên đắt hơn, và trong trường hợp xấu nhất, bạn có thể không có được khoản vay.

Cân nhắc các chi phí cơ hội

Mua nhà là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn hachioji can ho cho thue sẽ thực hiện trong cuộc đời. Nó đòi hỏi một đánh giá về chi phí cơ hội của bạn. Bạn có thể đủ khả năng tài chính để mua một ngôi nhà, nhưng quyết định làm như vậy có thể phải trả giá bằng những nguyện vọng khác trong cuộc sống, chẳng hạn như giáo dục con cái của bạn. Xem xét quyết định sẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu khác như thế nào. Bạn vẫn có thể cần mua nhà. Tuy nhiên, bạn phải tìm cách cân bằng chi phí cơ hội để các mục tiêu khác của bạn có thể được đáp ứng đúng trình tự. Bằng cách nào đó, bạn thậm chí có thể thử cho thuê Hachioji Can Ho

Tóm lại, mua dài hạn và thuê ngắn hạn. Mua khi bạn có tài chính, điểm tín dụng và thu nhập ổn định, cũng như chắc chắn rằng bạn sẽ giữ vững vị trí. Cho thuê cho đến lúc đó.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *